Stránky o pejscích Bišonek frisé

Ukažte svého miláčka v rubrce Galerie pejsků - zašlete 6x foto + krátky popis na bichonek@email.cz

Výstavy

Co musíme znát, aneb připravujeme psa na výstavu

Příprava psa na výstavu.

Výstavy psů

Pro chovatelské kluby jsou příležitostí pro ukázání plemene i celé kynologie. Na výstavách se setkávají chovatelé i majitelé psů a soutěží o nejhezčího psa ve srovnání se standardem a ostatními přítomnými psy. Výstava psů je soutěží psů přítomných v kruhu, a i když je každý pes nebo fena srovnáván se standardem, jde hlavně o vzájemné srovnávání s ostatními přihlášenými psy. Výstava jako soutěž poskytuje relativní výsledky a i nejlépe oceněný jedinec nemusí být na jiné výstavě při jiné sestavě přihlášených psy opět nejlepší. Výstavy psů jsou tedy především soutěžemi, na kterých nemusí pes získat stejné výsledky. Proto by je majitelé vystavovaných psů měli brát „sportovně“. Z toho důvodu by též výstava psů neměla být rozhodujícím prostředím pro určení chovnosti psa nebo feny.

           Výstavy psů se pořádají podle předem vypracovaných plánů vždy na následující rok tak, aby docházelo k co nejmenšímu překrývání jejich termínů a aby byly respektovány termíny výstav vyšší úrovně. Termíny mezinárodních výstav musí být schváleny FCI, která rovněž přihlíží k tomu, aby se termíny mezinárodních výstav jednotlivých členských zemí nepřekrývaly. Uspořádáním výstavy je pověřován organizační výbor, který musí zajistit propagaci výstavy, rozesílání přihlášek na výstavu, vhodný prostor, všechna nezbytná úřední povolení, příjem přihlášek, jejich třídění a zpracování do výstavního katalogu, péči o rozhodčí a řadu dalších drobností pro dobrý průběh výstavy.

            Výstavní katalog je seznam všech přihlášených vystavovatelů s uvedenými údaji o vystavovaných psech a fenách. Přihlášení psi jsou v katalogu uvedeni podle jednotlivých plemen, pak jsou rozděleni do tzv. tříd podle věku dosaženého v době výstavy nebo podle vykonaných zkoušek v době přihlášky na výstavu. Kromě tohoto je na konci katalogu uveden abecední seznam všech vystavovatelů včetně jejich plných adres. Podle počtu přihlášených jedinců si musí organizační výbor po tzv. uzávěrce přihlášek zajistit potřebný počet rozhodčích a vymezit pro posuzování psů výstavní kruhy, aby posuzování mohlo probíhat nerušeně a na dostatečné ploše. Pro vlastní posuzování musí organizátoři předem připravit posudkové listy a diplomy, na kterých jsou uvedeny základní údaje o psovi a jeho majiteli.

 Výstavu organizačně vede: ředitel výstavy, hlavní rozhodčí, ekonom, výstavní kancelář, sekretář, posuzovatelé a zapisovatelé, veterinární dozor.

Program výstavy se skládá např.:

7,00 – 9,00         přejímka psů

9,00 – 9,15         zahájení výstavy

9,15 – 13,30       posuzování v kruzích

10,45 – 13,00     předkola soutěže Mladý vystavovatel

14,30 – 16,30     závěrečné soutěže   

 Příprava psa na výstavu

          Když se majitel psa nebo feny ve stanoveném termínu na výstavu přihlásil a předem zaplatil výstavní poplatek, musí svého psa na výstavu ještě připravit. Výstava je vlastně přehlídkou krásy, na které má vystavovatel právo co nejvíce zdůraznit přednosti svého psa. Příprava psa na výstavu představuje hlavně nácvik jeho předvádění: pes se ve vymezeném kruhu musí pohybovat přirozené a uvolněně na obyčejném nebo předváděcím vodítku, nechat na sebe sahat, prohlížet si zuby, varlata, kvalitu srsti apod.

Vážným nedostatkem a znevýhodněním pro psa je, když při předvádění táhne na vodítku do stran nebo vytrvale štěká, při prohlídce je agresivní nebo bázlivý, napadá ostatní psy event. rozhodčího nebo svého majitele. Vše toto může být důvodem minimálně ke snížení známky i u psa jinak špičkové kvality. Odmítají-li si pes nebo fena nechat prohlédnout zuby, popř. napadají rozhodčího, mohou být dokonce ze soutěže vyloučeni a neposouzeni bez nároku na vrácení výstavního poplatku.

            Vyžaduje-li druh srsti psa úpravu, je rovněž součástí jeho přípravy na výstavu. Záleží na vystavovateli, zda tuto úpravu provede sám nebo se svěří odborníkovi. Úprava srstí patří do standardu, podle kterého je rozhodčí povinen psy posuzovat.

            Před odjezdem na výstavu musí mít pes řádně vyplněný očkovací průkaz, ve kterém je potvrzeno očkování proti psince, nakažlivému zánětu jater, parvoviróze psů a proti vzteklině. Vše je kontrolováno při příjemce psa na počátku výstav veterinárními lékaři.

 Pokud pes pochází z jiného okresu, než ve kterém se výstava pořádá, musí mít ještě tzv. veterinární osvědčení, o které musí požádat vystavovatel příslušného veterinárního lékaře nejméně 3 dny před výstavou. Dnes už se toto opatření nedělá.

 

            Splnění všech těchto požadavku opravňuje vystavovatele ke vstupu do prostoru výstavy k tzv. přejímce (prezentaci) psů, při které se kontroluje zaplacení výstavního poplatku, zdravotní stav psa, jeho očkovací průkaz popř. Veterinární osvědčení.

             Od pořadatelů vystavovatel dostane výstavní katalog a přidělené číslo, pod kterým je pes uveden v katalogu a kterým je vystavovatel povinen viditelně označit sebe nebo předváděného psa. Podle pokynů uvedených v katalogu se musí vystavovatel dostavit do kruhu, který je určen pro posuzování jeho plemene. Je-li pro jednotlivé třídy v katalogu uveden časový rozvrh, je povinen být ve stanovený čas v kruhu. Pokud časový rozvrh uveden není, musí vystavovatel sledovat postup posuzování podle katalogu a být připraven u kruhu, až na jeho třídu dojde řada.

 Při pozdním příchodu do kruhu rozhodčí může psa posoudit mimo pořadí, tzn. zadat mu známku bez nároku na stanovení pořadí a titulu. V prostoru musí mít vystavovatel psa na vodítku a v případě, že je pes agresivní, musí být opatřen náhubkem.

 Výstavní kruh

            Výstavní prostor musí být rozdělen na potřebný počet výstavních kruhů pro posuzování psů, jejich rozměr a počet se určuje podle počtu přihlášených zvířat a velikosti plemene. Kruhy mají být označeny viditelnými čísly a jsou rozmístěny v souladu s instrukcemi ve výstavním katalogu.

 Na dobře připravených výstavách mohou být u čísel kruhů uvedena i jména rozhodčích, kteří budou v kruhu posuzovat, a je vyznačeno plemeno, které v kruhu bude posuzováno. Do výstavního kruhu mají přístup pouze vystavovatelé se psy, kteří byli pozváni podle čísel v katalogu: všichni ostatní mají do kruhu vstup zakázán.

 Z oprávněných osob jsou v kruhu kromě vystavovatelů se psy pouze rozhodčí, vedoucí kruhu a zapisovatel popř. hospitant, který se připravuje na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru psů.

 K tomu, aby činnost kruhu probíhala dobře, je určen vedoucí kruhu, který musí znát výstavní řád a být dobře informován o svých povinnostech, aby rozhodčímu vhodně organizoval činnost a napomáhal mu tak při rozhodování. K povinnostem vedoucího kruhu patří převzít od organizačního výboru potřebné doklady a pomůcky pro vyznačování známek (stužky, razítka), vyvolávat čísla vystavovaných psů k nástupu do kruhu, vybírat průkazy původu od vystavovatelů, seřazovat nastoupené psi podle katalogových čísel.

            Na začátku posuzování si vedoucí kruhu musí uspořádat vybrané průkazy původu s posudkovými listy a diplomy, aby následné vypisování těchto dokladů probíhalo bez zbytečného zdržování. Zapisovatel by měl být natolik zběhlý v psaní na stroji, aby mu rozhodčí mohl posudek diktovat přímo do stroje. Podle okolností může zapisovatel s vedoucím kruhu organizovat manipulaci s průkazy původu, posudkovými listy a diplomy.

            Příležitostně se může v kruhu pohybovat i hospitant-adept na rozhodčího pro posuzování exteriéru psů. Ten může pod vedením rozhodčího posuzovat psy, stanovovat jejich pořadí, popř. diktovat se souhlasem rozhodčího posudky a vyhlašovat výsledky. Posudkové listy, diplomy event. Průkazy původu však může podepisovat výhradně určený rozhodčí.

            Významnou osobou, která ovlivňuje výsledek ocenění psa či feny i celkově hladký průběh posuzování psů, je vystavovatel. Jeho úloha je na výstavě mimořádně významná: svým kvalifikovaným a ukázněným chováním může výrazně přispět k hladkému průběhu posuzování psů a tím i celé výstavy.

Po nástupu do kruhu se vystavovatel musí plně soustředit na předváděného psa, naposled ho upravit kartáčem nebo hřebenem a promlouvat na něj povzbudivým hlasem. Poslední úpravu srsti je možné provádět ještě těsně před nástupem do kruhu. Někteří zkušení vystavovatelé si na výstavu pro tyto účely přivážení i speciální zařízení. Je naprosto nutné, aby se vystavovatel hned na počátku předvádění zbavil nervozity, která se velice snadno přenáší na psa. Ten se pak chová v pro něho již tak cizích podmínkách nepřirozeně, což značně poškozuje jeho předvedení. Způsob předvedení je pak nedílnou součástí konečného ohodnocení psa.

            Výstavy psů jsou u nás organizovány na základě územních celků v rámci České republiky jako oblastní, zemské a národní někdy společně pro všechna plemena psů, nebo ještě zvlášť pro plemena služební (sportovní), lovecké nebo společenské. Existují také výstavy speciální, které mohou být pořádány pro jednotlivá plemena buď samostatně nebo pro několik plemen dohromady. Pokud má pořádající chovatelský klub hodně členů, mohou pořádat speciální výstavy jen pro jeden region. Také existují výstavy, které se nazývají speciální výstavy vítězů, kterých se zúčastňují pouze psi, kteří na některé  předchozí výstavě získali jakýkoliv titul vítěze. U nás se výstav účastní většinou vystavovatelé z České republiky, jsou včas přístupné i vystavovatelům zahraničním, pokud splňují požadavky. Organizátoři výstav musí termíny výstav plánovat po dohodě s Českomoravskou kynologickou unií.

 Zcela zvláštním druhem výstav psů jsou mezinárodní výstavy, určené jak pro domácí, tak i pro zahraniční vystavovatele. Jejich pořádání včetně termínů musí být schváleno Mezinárodní kynologickou federací a získávají se zde nejvyšší mezinárodně uznávané tituly. V současné době jsou v České republice pořádány mezinárodní výstavy v Brně, Českých Budějovicích, Praze a v  Mladé Boleslavi. První z nich je díky své více než pětadvacetileté tradici všeobecně známá a uznávaná i v zahraničí. Mezinárodní výstavy jsou pořádány pro všechna plemena psů uznávaná FCI společně, bez ohledu na národní dělení jednotlivých plemen psů. Jejich pořádání slouží domácí chovatelské veřejnosti ke srovnání vlastní a zahraniční úrovně chovu, k popularizaci některých u nás dosud nechovaných plemen i k propagaci kynologie jako ušlechtilé zájmové činnosti. Účast na mezinárodní výstavě je též cestou k získání nejvyšších mezinárodních titulů.

 Rozhodčí pro posuzování exteriéru psů

            V kruhu může psy posuzovat výhradně oficiálně určený rozhodčí, který je na schváleném seznamu rozhodčích a je proškolen na dané plemeno. Rozhodčím se může stát každý, kdo splňuje podmínky pro přijetí do kategorie tzv. čekatelů. Mezi tyto podmínky patří určitá věková hranice, odborná, praktická a společenská způsobilost a jsou uvedeny v předpisu o přijímání a jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů Českomoravské kynologické unie. Ta vede seznamy rozhodčích a měla by je poskytovat organizátorům výstav. Rozhodčí jsou rozděleni do dvou skupin: národní a mezinárodní. První kategorie rozhodčích může posuzovat pouze na domácích chovatelských akcích, druhá skupina rozhodčích je zapsána u FCI a může působit nejen na domácích, ale i na mezinárodních výstavách.

Rozhodčí můžeme rozdělit do několik skupin:

-  rozhodčí pro jednotlivá plemena, kteří mají oprávnění posuzovat jedno nebo několik plemen psů

-  rozhodčí pro skupinu plemen, kteří mohou posuzovat jednu nebo více skupin plemen psů uznávaných FCI

-  univerzální rozhodčí s povolením posuzovat všechny skupiny plemen psů uznávaných FCI

V současné době mají organizátoři výstav seznamy mezinárodních i národních rozhodčích, podle kterého si na výstavy sjednávají rozhodčí, na národní a mezinárodní výstavy si organizátoři nechávají rozhodčí doporučovat od jednotlivých chovatelských klubů.

Posuzování psů

 Posuzování psů patří mezi práva rozhodčího, který se provádí ve dvou částech: v klidu a v pohybu.

V klidu se posuzuje stavba těla, jednotlivé části, souměrnost, zvláštní pozornost se věnuje kvalitě a počtu zubů, barvě oka, přítomnost varlat v šourku, kvalitě a zbarvení, úpravě srsti.

V pohybu se pak rozhodčí kouká na pevnost stavby těla, kvalitu akce končetin, harmonii a eleganci pohybu, pevnost hřbetu, postavení zad a nesení ocasu. Psi se posuzují jednotlivě, porovnává se se standardem a požadavky jednotlivých chovatelských klubů. Pak se stanoví pořadí psu podle jejich kvality a určí se nejlepší a stanoví se první tři až čtyři psi. Rozhodčí určí známku každého psa. První pes může získat titul vítěze třídy, pokud je opravdu výborný

Posuzování psa rozhodčím

            Posuzování psa rozhodčím začíná prohlídkou zubů a očí, u psů i varlat. Pes musí být naučen si nechat prohlédnout zuby, měl by je předvádět vystavovatel, který nejdříve ohrne horní a pak dolní pysk při skousnutých zubech pro ohodnocení skusu a počtu řezáků, premolárů a molárů. Zuby se posuzují na obou stranách, nahoře i dole. Hodnotí se kvalita, počet, zubovina a konfigurace zubů. Pak se prohlédnou zadní stoličky. Také se hodnotí velikost, tvar, barva očí a přítomnosti, velikost a souměrnost varlat.

           Dále se hodnotí chůze se psy u levé hony v kruhu tak, aby pes byl směrem do středu kruhu. Pak klus. Pak vystavovatel uvede psa to tzv. výstavní polohy. Hlava je vzpřímená s rovně postavenými hrudními končetinami a jednou mírně zakročenou končetinou pánevní.

 Posudkový list

         Ukončení činnosti rozhodčího je napsání posudku, který ve většině případů diktuje zapisovateli. Záhlaví posudkové listu misí obsahovat jméno psa, datum jeho narození, číslo zápisu, rodiče, adresu majitele, event chovatele. Posudek by měl obsahovat stručnou charakteristiku posuzovaného psa, jeho stáří, tělesná formát, harmoničnost jednotlivých tělesných partií, kondici aj. Další popis se může soustředit na jednotlivé části psa ( hlava, krk, hrudník, břicho, končetina).  Na konci by měla být zhodnocena kvalita a barva srsti a povahové vlastnosti.

Uvádí se také výrazné přednosti a nedostatky psa. Ocenění se zapisuje do průkazu původu, ale vystavovatel má také nárok na originál písemného posudku.

 Oceňování psů

          Psi jsou na výstavách rozdělováni do skupin podle plemen a do jednotlivých kruhů, do nichž jsou určeni rozhodčí. Skupiny podle plemene jsou pak rozděleni do tříd (psi a feny zvlášť) podle stáří, vykonaných zkoušek z výkonu, popř. dosažených výstavních ocenění a titulů.

 Základní rozdělení tříd:

-   třída dorostu – pro psy ve věku 6 až 9 měsíců

-   třída mladých – pro psy ve věku 9 až 18 měsíců

-   mezitřída – pro psy ve věku od 15 až 24 měsíců , jen pro některá plemena                       

- třída otevřená – pro psy od 15 měsíce bez ohledu na složené zkoušky a získaná ocenění

-   třída pracovní – pro psy od 15 měsíců se složenou zkouškou z výkonu

-   třída vítězů – pro psy od 15 měsíců  s uznaným titulem mezinárodního nebo národního šampiona, národního vítěze nebo klubového vítěze

-  třída šampionů – pro psy od 15 měsíců  s titulem mezinárodního šampiona nebo šampiona některé z členských zemí FCI

-  třída veteránů – pro psy od 8 let

          Toto rozdělení odpovídá výstavnímu řádu FCI. Věková hranice ve třídě mladých se překrývá s věkovou hranicí třídy otevřené. Toto překrývání je určeno především pro majitele velkých plemen, která dospívají a tělesně vyzrávají později, než je tomu u plemen středních a malých. Záleží pak na majiteli, zda svého psa přihlásí do třídy mladých nebo dospělých.  

 Hodnocení předváděných jedinců ve třídě dorostu se vyjadřuje dvěma známkami: Velmi nadějný a Nadějný. Na zahraničních výstavách se používá ještě ocenění málo nadějný. V této třídě se neurčuje pořadí a nezadává se titul.

 Ve třídě mladých a všech dospělých se psi oceňují známkami: výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný a vadný.

 Ve třídě veteránů se zadává jen čestné uznání, ale na některých výstavách se hodnotí a klasifikují.

         Ze skupiny výborných se v každé třídě stanovuje pořadí a psi se označují jako výborný I., II., III., a IV. Ocenění výborný I. je podmínkou pro udělení některých titulů.

         Součástí zadaných známek je i označování posouzených psů barevnými stužkami:

 Výborný – modrá stužka   Velmi dobrý – červená stužka   Dobrý – zelená stužka

Dostatečný fialová stužka  

Velmi nadějný – žlutá stužka   Nadějný – bílá stužka

 Každý vystavovatel obdrží také písemný posudek a diplom s potvrzením dosaženého ocenění psa. Když pes dostane nějaký titul, obdrží ještě pohár nebo medaili.

 Vysvětlení známek:

- výborný – přiznává se jen psovi, který se velmi přibližuje ideálu podle standardu, je předveden ve výborné kondici a jeho povaha je vyrovnaná  s perfektním postojem těla, vykazuje typické vlastnosti svého plemen. ( V )

- velmi dobrý – přiznává se psovi, který má typické vlastnosti svého plemene, výrazné proporce a je v dobré kondici, lze mu prominout drobné vady. ( VD )

-  dobrý – pes sice vykazuje znaky svého plemen, má však viditelné hrubší vady. ( D )

-  dostatečný – přiznává se psovi, která sice vykazuje znaky svého plemene, ale jeho tělesná vzhled je velice vzdálen ideálu standardu. ( Dost )

-  vadný – pes je vyloučen z posuzování s vadami, které standard vyjmenovává jako vylučující.

           Nejnižší titul, který může dostat nositel ocenění výborný I. ve třídách dospělých je vítěz třídy. Všechny ostatní vyšší tituly mohou rovněž obdržet pouze psi ocenění známkou výborný I.

 Do skupiny nejvyšších titulů lze zařadit i tituly šampiónů, k jejichž dosažení je třeba získat tzv. čekatelství. Na výstavách je pro udělení titulu šampión České republiky osvědčováno kartou se zkratkou CAC. Toto ocenění mohou získat pouze psi se známkou výborný I.

Podmínky pro získání titulu Šampión České republiky:

-   tří získaná čekatelství CAC nejméně ve dvou výstavních sezónách a nejméně od dvou rozhodčích

-  jedno čekatelství nutné získat na mezinárodní výstavě

-    osvědčení o získání CAC se zasílají s průkazem původu psa nebo feny na sekretariát Českomoravské kynologické unie, který vydává diplom šampióna České republiky, toto se potvrzuje do průkazu původu a zaznamenává se do evidence udělených šampiónů

 Pes může získat i titul šampión chovatelského klubu, podmínky získání tohoto titulu si každý klub určuje sám.

 Nejvyšší titulem dle FCI je čekatelství mezinárodního šampióna krásy, postup jeho získání musí být striktně dodržován. Čekatelství na tento titul je označováno zkratkou CACIB. Toto čekatelství se zadává nejlepšímu jedinci, který dostal ocenění výborný I ze skupiny psů nebo fen složené z jedinců oceněných výborný I. a II.

           Pro zvýšení přitažlivosti výstav se snaží jejich organizátoři zařazovat další tituly. Mezi nejčastější je vítěz města pořádání mezinárodní výstavy. Pořadatelé mohou vypisovat ještě další soutěže jednotlivců nebo skupin: nejhezčí mladý pes, nejhezčí pár, nejhezčí chovatelská skupina, vítěz plemene (BOB) příslušné skupiny FCI, vítěz výstavy (BIS), o kterého soutěží všichni vítězové skupiny.

 Výstavy

Jsou světové a evropské ( s nejvyšším oceněním, světový a evropský šampion ). Mezinárodní, národní, oblastní, klubové a speciální.

Tituly

 CAJC – zadává se psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1.

 CAC – zadává se psům a fenám oceněným ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů se známkou V1.

 Res.CAC – zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů známkou V2.

 CACIB –  může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 – CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampionů.

 Res.CACIB – může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu psovi a feně. Do této soutěže postupují: výborní 2 – r.CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 – CAC z ostatních tříd.

 BOB – do soutěže nastupují oba CAJC a nejlepší dospělí jedinci CACIB pes a CACIB fena a výborní 1 z tříd veteránů.

 Vítěz skupiny – BIG – do soutěže nastupují všichni vítězové plemene ( BOB ) příslušné skupiny FCI.

 Vítěz výstavy – BIS – do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI.

 Nejlepší veterán – zadává se nejlepšímu psu a feně každého plemene ve třídě veteránů.

Soutěže na výstavách

Mladý vystavovatel ( Junior Handling ) soutěž probíhá ve dvou věkových kategorií : I. kategorie – 9 až 13 let.  II. Kategorie – 13 až 17 let. Hodnotí se předvedení psa, není rozhodující kvalita psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen.

Nejhezčí pár psů – do soutěže může majitel přihlásit psa a fenu jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni.

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince jednoho plemene, kteří pocházejí z jeho chovu a z různých spojení ( min. od dvou různých matek a otců ). Psi musí být na výstavě posouzeni a nemusí být v majetku chovatele.

Nejhezčí mladý pes – do soutěže nastupují všichni mladí psi, kteří byli na výstavě posouzeni a dostali titul CAJC.

Nejhezčí mladá fena - do soutěže nastupují všechny mladé feny, které byly na výstavě posouzeny a dostaly titul CAJC.

Nejhezčí veterán – soutěží vítězové třídy veteránů.

Nejkrásnější pes skupiny FCI - BIG, Nejkrásnější pes prvního výstavního dne, Nejkrásnější pes druhého výstavního dne, Nejkrásnější pes výstavy – BIS.

U nás dosud méně obvyklou je soutěž o nejlepšího plemeníka, do které jsou přihlašováni plemeníci s jejich nejméně pěti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.

 

Žádné komentáře